5th Grade Daily Bell Schedule

 • HR (A) | 7:45 AM - 7:55 AM

  2(A) | 7:57 AM - 8:47 AM

  3(A) | 8:49 AM - 9:39 AM

  4(A) | Iron Horse Lab - *This class changes.* Mondays- 2(A); Tuesdays- 3(A); Wednesdays- 5(A); Thursdays- 9(A); Fridays- HR (or teacher discretion) | 9:41 AM 10:35 AM

  5(A) | 10:37 AM - 11:27 AM

  6(A) LUNCH & RECESS | 11:29 AM - 12:09 PM

  7(A) | 12:11 PM - 1:01 PM

  8(A) | 1:03 PM - 1:53 PM

  9(A) | 1:55 PM - 2:45 PM

6th Grade Daily Bell Schedule

 • HR (A) | 7:45 AM - 7:55 AM

  2(A)  | 7:57 AM - 8:47 AM

  3(A)  | 8:49 AM - 9:39 AM

  4(A)  | Iron Horse Lab - *This class changes* Mondays- 2(A); Tuesdays- 5(A); Wednesdays- 8(A); Thursdays- 9(A); Fridays- HR (or teacher discretion) | 9:41 AM - 10:35 AM

  5(A) | 10:37 AM - 11:27 AM

  6(A) | LUNCH & RECESS 11:29 AM - 12:09 PM

  7(A) | 12:11 PM - 1:01 PM

  8(A) | 1:03 PM - 1:53 PM

  9(A) | 1:55 PM - 2:45 PM

7th Grade Daily Bell Schedule

 • HR (A) | 7:45 AM 7:55 AM

  2(A) | 7:57 AM 8:47 AM

  3(A) | 8:49 AM 9:39 AM

  4(A) | Iron Horse Lab | *This class changes daily.* Mondays- 2(A); Tuesdays- 3(A); Wednesdays- 6(A); Thursdays- 8(A); Fridays- HR (or teacher discretion) | 9:41 AM - 10:35 AM

  5(A) | 10:37 AM - 11:27 AM

  6(A) | 11:29 AM - 12:19 PM

  7(A) LUNCH & RECESS | 12:21 PM - 1:01 PM

  8(A) | 1:03 PM - 1:53 PM

  9(A) | 1:55 PM - 2:45 PM

8th Grade Daily Bell Schedule

 • HR (A) | 7:45 AM - 7:55 AM

  2(A) | 7:57 AM - 8:47 AM

  3(A) | 8:49 AM - 9:39 AM

  4(A) | Iron Horse Lab *This class changes daily* Mondays- 3(A); Tuesdays- 6(A); Wednesdays- 8(A); Thursdays- 9(A); Fridays- HR (or teacher discretion) | 9:41 AM 10:35 AM

  5(A) | 10:37 AM - 11:27 AM

  6(A) | 11:29 AM - 12:19 PM

  7(A) LUNCH & RECESS | 12:21 PM - 1:01 PM

  8(A) | 1:03 PM - 1:53 PM

  9(A) | 1:55 PM - 2:45 PM